Obchodné podmienky


Prevádzkovateľom internetového obchodu elbytplus.sk je:

Monika Krišandová – ELBYT PLUS
Exnárova 25
080 01 Prešov

Živnostenský list:
OU-PO OZP1-2015/036723-2
č. živnostenského registra 707-15393

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 051/ 7721 597, fax č.: 051/ 7721 596, e-mail: pr@soi.sk.

Tel:051 / 772 14 14

e-mail:eshop@elbytplus.sk

 

1. OBJEDNÁVKA – KÚPNA ZMLUVA

Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzaviera zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky, odoslaním vyplneného objednávkového listu. Kupujúci je povinný uviesť do objednávkového formuláru nasledovné údaje: – meno a priezvisko kupujúceho, – adresu kupujúceho, – druh a množstvo tovaru, – adresu dodania tovaru, – telefonický a emailový kontakt, Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.

Cena za prepravu Slovenskou poštou ,je 4 € vrátane DPH, pri dodávke kuriérom 4,80 € vrátane DPH Maximálna doba dodania je 7 pracovných dní.

2. DODACIE PODMIENKY

Zásielky sú odosielané kupujúcemu najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci splní túto povinnosť odovzdaním tovaru do rúk prepravcu.

Ak predávajúci nemôže dodať tovar do 7 pracovných dní je povinný uviesť túto skutočnosť pri potvrdení objednávky spolu s navrhovaným termínom dodania. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy ak s termínom dodania dlhším ako 7 pracovných dní nesúhlasí. Oznámenie o odstúpení musí byť predávajúcemu doručené do dvoch pracovných dní formou akou bola uskutočnená objednávka.

3. PREVZATIE TOVARU

Kupujúci je povinný na základe objednávky objednaný tovar prevziať a zaplatiť. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu preukázateľne vynaložených nákladov (cena prepravy).

Táto povinnosť sa nevzťahuje na viditeľné poškodenie zásielky. Ak je tovar doručený pomocou služieb Slovenskej pošty má kupujúci možnosť prevzatia od poštového doručovateľa alebo v priestoroch pošty.

4. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, nesprávnou inštaláciou, skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením napr. listom zaslaným poštou ,faxom alebo e-mailom na adrese: Monika Krišandová – ELBYT PLUS, Masarykova 16/B 08001 Prešov tel:051/7721414 e-mail elbyt@elbytplus.sk. Na tento účel môžete použiť vložený formulár na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Komu: Monika Krišandová – ELBYT PLUS, Masarykova 16/B 08001 Prešov  Tel/fax 051 7721414 e-mail elbyt@elbytplus.sk

Týmto oznamujem že odstupujem od zmluvy na tento tovar   ………………………………………… Dátum objednania ……………………………     Dátum prijatia ……………………………………………. Meno a priezvisko spotrebiteľa…………………………………………………………………………………… Adresa spotrebiteľa …………………………………………………………………………………………………… Podpis spotrebiteľa ( iba ak sa podáva v listinnej forme)……………………………………………….. Dátum  …………………………………

Dôsledky odstúpenia od zmluvy  

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili s uzavretím zmluvy ,najmä kúpnu cenu vrátane doručenia tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady ak ste si zvolili iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa ,keď nám bude doručené Vaše  oznámenie   o odstúpení od tejto zmluvy a taktiež aj zakúpený tovar. Náklady spojené s doručením tovaru od spotrebiteľa k nám znáša spotrebiteľ. Spotrebiteľ je zodpovedný za prípadne škody vzniknuté na tovare spôsobené nesprávnym používaním , zaobchádzaním a inštaláciou.

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu.

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito súhlasí.

 

Alternatívne riešenie sporov

  1. 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na (elbyt@elbytplus.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.